Về Santa

– Văn Hóa Santa

– Con Người Santa

– Lịch Sử Logo Santa

 

VĂN HÓA SANTA GROUP

 

LỜI NÓI ĐẦU

Văn Hóa Santa Group là toàn bộ các giá trị chuẩn mực được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của Santa Group, chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên Santa Group, tạo nên sự khác biệt cho Santa Group. Giá trị Văn Hóa Santa Group là cái mà tất cả thành viên Santa Group cảm thấy quan trọng vì mang lại lợi ích cho mình. Mỗi thành viên Santa Group cần phải nhận thức rằng việc đeo thẻ thành viên, mặc đồng phục là thể hiện niềm tự hào, và có ích cho công việc của mình.

Muốn duy trì Văn Hóa Santa Group thì lãnh đạo phải thực hiện, chính bản thân lãnh đạo phải mong muốn duy trì Văn Hóa Santa Group đã đặt ra, lãnh đạo và người quản lý trung gian phải thực hiện để làm sao toàn thể thành viên Santa Group làm việc mà không cần ai đôn đốc, không cần sự xuất hiện của ai, không cần ai theo dõi, mà mỗi cá nhân thành viên Santa Group tự vận hành văn hóa Santa Group vì lòng tự trọng, cái tôi cá nhân của mình không cho phép làm ảnh hưởng công ty. Vì khi một cá nhân làm sai không ai nói cá nhân làm sai mà nói công ty đó làm sai. Santa Group tạo thói quen (như logo, nón, áo, không để dơ, nón rớt đất nhặt ngay…) cho từng thành viên Santa Group để trở thành chuẩn mực. Tất cả toàn thể thành viên Santa Group, khách hàng (xem khách hàng của mình là những ai, giá trị đạo đức của khách hàng đó như thế nào) kết hợp với môi trường vận hành của Santa Group và tốc độ phát triển của xã hội tương lai là những yếu tố ảnh hưởng tầm nhìn tương lai của Santa Group. Về lâu dài, Santa Group cũng cần phải điều chỉnh xem cần bổ sung cái gì, loại bỏ cái gì đúng với tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý, giá trị cốt lỗi… mà Santa Group đề ra để xây dựng Văn Hóa Santa Group lành mạnh phù hợp với bối cảnh xã hội để Santa Group trường tồn và phát triển.

Vì vậy, để định hướng kiến tạo Santa Group trường tồn vững bền cùng thời đại và có được sự tin yêu từ khách hàng và cộng đồng. Santa Group tuyên bố xây dựng Văn Hóa Santa Group bằng tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý, giá trị cốt lỗi và những chuẩn mực đạo đức. Tất cả thành viên Santa Group tuyên thệ cam kết thực thi Văn Hóa Santa Group.

 

PHẦN I: HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

TM NHÌN: Đnh hướng kiến to Santa Group thành tp đoàn Thc Phm và Đ Ung, Công Ngh, Thương Mi Dch V phát triển vng bn theo thời gian.

S MNH: To giá tr chung phng s cng đng Sng Xanh Khe Đp.

GIÁ TR CT LÕI: Chính Trực – Trí Tu Sáng To – Đam Mê Khám Phá 

Chính Trực: Mỗi cá nhân là một chính kiến và cá tính riêng, nhưng khi nhiều cá nhân kết hợp với nhau tạo nên sức mạnh tập thể, làm những điều đúng đắn, chia sẻ quan tâm đến nhau, coi trọng và tôn trọng quyền lợi của nhau, luôn luôn hành động vì lợi ích cao nhất của tất cả mọi người, không bao giờ gây hiểu lầm hoặc bóp méo sự thật. Luôn tự giác đối với những việc mà bản thân đã quyết định phải làm. Luôn giữ chữ tín và lời hứa của mình với người khác.

Trí Tu Sáng To: Luôn phát triển nền tảng kiến thức ngày càng cao. Thường xuyên tích lũy thêm kinh nghiệm, ứng dụng các kiến thức mới vào nâng cao hiệu quả việc làm. Không duy trì tình trạng hiện tại mà thường xuyên sáng tạo làm cho việc sau luôn tốt hơn việc trước.

Đam Mê Khám Phá: Hiện thực đam mê bản thân bằng đam mê khám phá trong công việc, vượt qua mọi khó khăn bằng giữ vững niềm tin trong việc làm hàng ngày.

 

TRIẾT LÝ KINH DOANH: Nhân Văn và Tinh Tế

Dùng nhân văn và sự tinh tế để nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tổng hợp nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của khách háng và cộng đồng một cách sâu sắc và toàn diện dưới mọi góc độ: kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, nghệ thuật… để sáng tạo công nghệ mới áp dụng vào đầu tư xây dựng hệ thống sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất Phng s cng đng sng xanh khe đp.

Dùng nhân văn và sự tinh tế đặt mình vào vị trí của khách hàng và cộng đồng để thấu rỏ mọi vấn đề. Xây dựng hệ thống nguyên tắc giao tiếp, ứng xử chuẩn mực mang tính nhân văn dành cho toàn thể thành viên công ty đối với khách hàng và cộng đồng.

Chủ động xây dựng, triển khai các chương trình xã hội hướng tới chăm sóc khách hàng và cộng động với nhiều nội dung thiết thực, đảm bảo quyền lợi và gia tăng lợi ích cng đng sng xanh khe đp.

TÔN CHỈ VÀ HÀNH ĐỘNG: Thượng Tôn pháp Lut và Hành Đng Tc Đ

 

PHẦN II: NHỮNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Santa Group là nơi tập trung những con người có được giá trị cốt lỗi Chính Trực- Trí Tu Sáng To  Đam Mê Khám Phá”, có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, nhân văn và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp, có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc. Toàn thể thành viên Santa Group làm việc mà không cần ai đôn đốc, không cần sự xuất hiện của ai, không cần ai theo dõi, mà mỗi thành viên tự vận hành công việc vì lòng tự trọng, vì giá trị cá nhân của mình, không cho phép cá nhân mình làm ảnh hưởng đến công ty, đến khách hàng hay cộng đồng.

Santa Group với triết lý kinh doanh “Nhân Văn và Tinh Tế nên trong nội bộ Santa Group, tất cả các thành viên, cổ đông, đối tác, người lao động…được xem như một đại gia đình. Con người là tài sản quý giá nhất giúp Santa Group thực thi tầm nhìn và sứ mệnh của mình. Mỗi thành viên Santa Group luôn phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng và tự hoàn thiện bản thân theo chuẩn mực đạo đức này. Cũng như trong kinh doanh, hành động của Santa Group đều hướng tới trọng tâm là khách hàng và vì cộng đồng và luôn tâm niệm “khách hàng là người trả lương nên luôn luôn phải tận tâm, tận tụy phụng sự khách hàng và cộng đồng, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm với khách hàng và cộng đồng, phấn đấu để giữ vững niềm tin yêu của khách hàng và cộng đồng, thực hiện cam kết với khách hàng và cộng động bằng những hành động thiết thực theo đúng tinh thần của hệ giá trị cốt lõi.

Santa Group lấy sự đồng thuận bằng trí tuệ tập thể và tinh thần đoàn kết trên thuận dưới hòa làm nguồn sức mạnh tổng hợp để sáng tạo. Phục vụ và đóng góp cho xã hội, cho nền kinh tế bằng kinh nghiệm và sự sáng tạo, bằng trí tuệ con người kết hợp với công nghệ hiện đại.

Santa Group cam kết tôn trọng luật pháp, tôn trọng các quy tắc, nghi thức trong giao tiếp. Lịch thiệp, chính trực trong quan hệ; khách quan, minh bạch, công bằng và bình đẳng trong xử lý công việc giữa người với người. Mọi hoạt động của Santa Group luôn tuân thủ mọi quy định của pháp luật hiện hành và quy chế quản lý nội bộ. Hơn thế, mọi thành viên Santa Group sẽ luôn đi tiên phong trong việc thực thi và góp phần phát triển, hoàn thiện những quy định và quy chế này.

 

PHẦN III: THỰC THI VĂN HÓA SANTA GROUP

1/ ỨNG XỬ NỘI BỘ: “Gắn Kết- Chia S -Trách Nhim

Gắn kết: Hiểu được tầm quan trọng của việc gắn kết cá nhân với tổ chức, với lãnh đạo, với các thành viên nhóm và với công việc sẽ gặt hái được kết quả hơn hẳn làm việc theo từng cá nhân. Tác phong làm việc luôn xuất phát từ nguyên tắc lấy con người làm gốc; luôn đối xử với nhau bằng sự gắn kết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, sống có tình nghĩa, đoàn kết, hợp tác.

Chia sẻ: Chia sẻ các giá trị mà mình có được trong công việc, trong cuộc sống để cùng nhau gặt hái thành quả, không để bí quyết trở thành của riêng mình mà nên chia sẻ thông tin để cùng nhau phát triển. Chia sẻ trên mọi phương diện nhưng không vi phạm các bí mật riêng tư không liên quan đến công việc.

Trách nhiệm: Trách nhiệm với đồng nghiệp, quan tâm và suy nghĩ đến người khác, thể hiện sự tôn trọng người khác, chính trực thể hiện và truyền đạt rõ ràng ý kiến, suy nghĩ của bản thân đến người khác. Trách nhiệm trong công việc, thực hành Tiết kim (luôn xem mọi tài sản hiện có tại công ty như là của chính mình, luôn sử dụng mọi nguồn lực như thời gian, tài sản… một cách tiết kiệm nhất có thể), đồng thời tuân thủ các quy tắc trong công việc: trang phục gọn gàng, lịch sự theo đúng quy định; đúng giờ; luôn lịch thiệp và đúng mực trong giao tiếp…Trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản trong công việc như: 5S, KAIZEN, PDCA, 5W2H, báo cáo –liên lạc – thảo luận, và biến chúng trở thành thói quen. 

2/ ỨNG XỬ VỚI KHÁCH HÀNG: khách hàng là người trả lương

Coi trọng khách hàng, luôn biết rằng “khách hàng là người trả lương” cho mình và hành động để nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng, nâng cao sự hài lòng khách hàng, làm cho khách hàng hài lòng thì bản thân cũng sẽ được hưởng lợi, tạo dựng khách hàng tốt bằng sản phẩm, dịch vụ tốt.

Toàn thể thành viên Santa Group đều phải hướng về cùng một phía, từng người, từng người phải có ý thức mình là người đại diện cho công ty để làm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng qua việc thực hiện triệt để quy tắc ứng xử, giao tiếp; luôn làm việc một cách hăng hái, sôi nổi; luôn ứng xử một cách nhả nhặn, lich sự với khách hàng; nghiêm túc tiếp thu những khiếu nại, sai lầm và tìm cách cải thiện; nắm vững quan điểm về thu hút và duy trì khách hàng trong trung và dài hạn; duy trì thực hiện việc ghi chép lại những khiếu nái, sai lầm để đúc kết thành kinh nghiệm, bí quyết…

Mỗi thành viên Santa Group luôn nắm vững 3 cấp bậc của chuẩn mực phục vụ khách hàng và tạo thành thói quen:

Cấp 1: Hình thức, diện mạo, sạch sẽ, tươi cười, chào hỏi, tác phong, giữ đúng lời hứa.

Cấp 2: Khả năng giao tiếp (cách nói chuyện, sử dụng từ ngữ, nội dung), lễ phép, để ý, để mắt, để tâm, tốc độ.

Cấp 3: Xử lý phàn nàn, nhận biết rủi ro, hành động theo kỳ vọng, ứng xử thích nghi với hoàn cảnh, ứng xử dựa trên việc quan sát tâm trạng của khách hàng bằng cả trái tim để thấu rõ mọi vấn đế và luôn tạo bất ngờ cho khách hàng.

3/ QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG, ĐỐI TÁC: Tất cả cùng thắng

Đồng hành, hợp tác trên tinh thần tất cả cùng thắng, cùng nhau làm tăng các giá trị đầu tư và bền vững.

Toàn công ty không chỉ làm những việc trước mắt mà phải tiến hành cả các hoạt động giúp xây dựng giá trị công ty trong tương lai như: web, dịch vụ, thông tin, sản phẩm, marketing, chất lượng, tuyên truyền quảng cáo, ứng xử khách hàng, quan tâm đến nội dung nói chuyện của thành viên, huấn luyện nâng cao chất lượng thành viên nhằm tạo uy tín cho các thương hiệu của Santa Group, làm tăng giá trị đầu tư của đối tác, cổ đông.

Santa Group luôn coi đối tác, cổ đông như những người bạn, người thân trong gia đình, luôn mong muốn xây dựng những mối quan hệ thân thiện, bền vững trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau, cùng chung tay góp sức, cùng thành công và cùng phát triển.

Khi tiếp xúc với đối tác trong và ngoài nước, các thành viên Santa Group khẳng định vai trò, vị trí của mình thông qua cách cư xử lịch thiệp, nghi thức phù hợp và đúng hẹn.

Khi giải quyết công việc, Santa Group coi trọng sự tuân thủ luật pháp, cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm tốt.

Khi làm việc với đối tác nước ngoài, hay khi công tác ở nước ngoài, thành viên Santa Group tuân tủ và tôn trọng luật pháp, văn hóa của nước bạn, các Hiệp định, thỏa thuận Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

4/ CAM KẾT VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG: “Người lao động là Đng S

Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp, thuận lợi, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng, tự chủ trong công việc cho tất cả thành viên, tôn trọng từng thành viên, tạo niềm tin yêu từng thành viên, làm cho từng thành viên Santa Group cảm nhận mình là đồng sự quý giá, chứ không phải người làm thuê.

Luôn đảm bảo ổn định việc làm và đời sống của từng thành viên công ty, đảm bảo rằng mọi người sẽ được quan tâm chăm sóc đầy đủ các quyền lợi về vật chất và tinh thần theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo xây dựng chế độ đãi ngộ, đào tạo, khen thưởng công bằng minh bạch. Việc đánh giá từng thành viên phải được dựa trên đánh giá cả về năng lực, thành tích, thái độ làm việc, thâm niên công tác, điều kiện bên trong lẫn điều kiện bên ngoài và trình trạng cá nhân của từng thành viên, không đánh giá mang tính chất chủ quan.

Luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và thương xuyên tổ chức các khóa đào tạo nhân sự cho các thành viên rèn luyện, trao dồi kiến thức, kỹ năng để phát triển. Khuyến khích, đề cao các ý tưởng sáng tạo, tạo điều kiện tối đa để các ý tưởng sáng tạo được áp dụng vào thực tiễn và khen thưởng tương xứng với hiệu quả mang lại từ ý tưởng sáng tạo làm tăng giá trị công ty.

5/ ĐẢM BẢO LỢI ÍCH CHO XÃ HỘI: Hành đng gắn với trách nhiệm xã hội

Tổ chức, khuyến khích và tạo điều kiện cho hoạt động xã hội thiện nguyện của các thành viên như tổ chức các hoạt động vì sức khỏe cộng động, bảo vệ môi trường…

Sống và làm việc gắn với trách nhiệm xã hội, đóng góp một phần lợi ích có được vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

6/ CAM KẾT GIỮ MÔI TRƯỜNG: “Bảo vệ ngôi nhà chung

Trong quá trình sản xuất và kinh doanh, Santa Group luôn phấn đấu sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ “xanh, sạch” thân thiện với môi trường.

Santa Group cam kết động viên khuyến khích các thành viên không ngừng nâng cao nhận thức và tham gia tích cực vào các hoạt động nhằm cải tạo, giữ gìn và phát triển môi trường sống tại làm việc cũng như trong cộng đồng.

 

PH LC I

SANTA  – Green Health, Beauty Life

PHÚC SANG Kiến To Vng Phúc Bn Sang

LÀNG ĐI NGÀN  Huyn Thoi Sng Xanh

VƯỜN XANH SÀI GÒN  Thiên Nhiên Quanh Bn.

ART GREEN –Nature Creative

ALOA – Aloa Là Có

NHIM V:

SANTA FOOD: Sản xuất thực phẩm & đồ uống vì sức khỏe cộng động

PHÚC SANG:  Kiến tạo không gian sống xanh khỏe đẹp.

ĐẠI NGÀN: Kiến tạo các điểm du lịch với không gian sống xanh khỏe đẹp cho cộng động.