Lch s phát trin ca  logo Santa

Biểu tượng đăng ký thương mại đầu tiên của Santa là nhánh Bồ Công Anh thể hiện sứ mệnh “ phụng sự cộng đồng sống xanh khỏe đẹp và sức sống lan tỏa yêu thương đến cộng đồng”.

Tiếp nối sứ mệnh lan tỏa yêu thương logo Santa đã hình tượng hóa nhánh hoa Bồ Công Anh thành Ông Già Santa.

Ngày nay, logo Santa là chữ S lượng hóa thành biểu tượng ngôi nhà kim cương biểu trưng sức mạnh bảo vệ từng gia đình sống xanh khỏe đẹp và tiếp tục lan tỏa sức sống yêu thương giúp cộng đồng tạo giá trị chung.

logo ban đầu

năm 2018

năm 2021